GDPR

Geachte mevrouw, geachte heer

Vanaf 25 mei 2018 is de nieuwe privacywetgeving in voege getreden. In het kader van de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming, willen wij u meedelen dat wij uw persoonsgegevens verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending (zoals o.a. elektronische facturen), verspreiding of enige ander vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen.


REYNERS label printing verbindt zich ertoe :

  • de persoonlijke levenssfeer van Europese burgers van wie persoonsgegevens worden verwerkt te beschermen tegen misbruik van die gegevens en tegen het verwerken van onjuiste gegevens;
  • te voorkomen dat persoonsgegevens worden verwerkt voor een ander doel dan het doel waarvoor ze verzameld zijn;
  • de rechten van de betrokkenen te waarborgen.


Behoudens daartoe strekkende wettelijke voorschriften in wet- en regelgeving hebben slechts toegang tot de persoonsgegevens: degenen, waaronder begrepen derden, die zijn belast met of leiding geven aan de activiteiten die in verband staan met de verwerking van de gegevens of die daarbij noodzakelijk zijn betrokken.


De persoonsgegevens worden verwijderd uiterlijk 7 jaren na de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens werden verkregen, tenzij de persoonsgegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht.


Indien u nog vragen heeft, aarzel niet om ons te contacteren.

  • per email: privacy@reynders.com
  • schriftelijk naar volgend postadres: Nijverheidsstraat 3, 2530 Boechout (BelgiĆ«)
  • u kan zich uitschrijven per email naar privacy@reynders.com


Indien u niet tevreden bent met ons antwoord, of indien u opmerkingen heeft omtrent de uitoefening van uw rechten, of indien u meent dat onze verwerking van uw persoonsgegevens niet in regel zou zijn met de wetgeving, dan kan u hierover klacht indienen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, beter bekend onder de benaming Privacy Commissie. Alle informatie kan hieromtrent gevonden worden op https://www.privacycommission.be.


Hoogachtend,

Marc Reynders, CEO