Polityka Prywatności

Szanowni Państwo,

W dniu 25 maja 2018 zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnego przepływu (dalej jako Rozporządzenie). W związku z nowymi regulacjami o ochronie danych osobowych, chcielibyśmy spełnić nasz obowiązek informacyjny i wyjaśnić jak przetwarzamy Państwa dane.


Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem jest REYNDERS ETIKETTEN POLSKA Sp. z o.o. ul. Trybunalska 36 Kruszów, 95-080 Tuszyn NIP 731-17-95-057 (dalej jako Administrator).

Kontakt z Administratorem jest możliwy za pomocą poczty elektronicznej:
apa@reynders.com lub telefonicznie: tel. +48 42 2330804

Jak przetwarzamy dane osobowe?

Odpowiadamy za wykorzystanie danych osobowych w sposób bezpieczny, zgodny z umową oraz obowiązującymi przepisami.

Jaka jest podstawa prawna oraz cel przetwarzania danych osobowych?

Informujemy, że Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie:
z art. 6 ust 1 lit. a).Rozporządzenia – w przypadku gdy wyrazili Państwo zgodę na przesłanie ofert lub wystąpili z zapytaniem ofertowym , udzielają nam Państwo zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w tym konkretnym celu; lub/i art. 6 ust. 1 lit. b). Rozporządzenia – w przypadku realizacji umowy, zlecenia zakupu, sprzedaży, dostawy, bądź podjęcia innych zleconych przez Państwa działań przed zawarciem umowy. W przypadku zawarcia umowy takie dane będą przechowywane przez okres 6 lat. Będą przechowywane przez okres 6 lat do momentu, w którym wszystkie operacje zostaną zakończone, natomiast zobowiązania lub należności spłacone, rozliczone lub przedawnione, a także do czasu ustania wszelkich gwarancji i rękojmi z tytułu realizacji umowy lub zlecenia; lub/i art. 6 ust.1 lit. c). Rozporządzenia – w przypadku gdy przetwarzanie Państwa danych osobowych niezbędne będzie do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze; lub/i art. 6 ust. 1 lit f). Rozporządzenia – w przypadku gdy do zawarcia umowy nie doszło Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu tworzenia analiz, zestawień oraz statystyk na potrzeby własne. Takie dane będą przechowywane nie dłużej niż przez 3 lata od ostatniej czynności na danych osobowych bądź do momentu, w którym zażądają Państwo ich usunięcia.

Komu przekazujemy Państwa dane osobowe?

Państwa dane przekazujemy podmiotom, z którymi współpracujemy na potrzeby korzystania z usług dostawców, np. podmiotom wykonującym usługi pocztowe, kurierskie, prawne, informatyczne.

Czy Państwa dane trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)?

Nie przekazujemy Państwa danych poza EOG (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

Jak uzyskaliśmy Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe pozyskaliśmy jako wynik bieżącej lub wcześniejszej współpracy handlowej.

Jakie przysługują Państwu prawa?

  • Prawo do żądania od nas dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub przekazania danych osobowych innemu administratorowi.
  • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzaniu danych osobowych w celu promocji naszych usług lub produktów.
  • Prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie przez nas danych – jeśli uznają Państwo, że robimy to niezgodnie z prawem – do Generalnego Inspektora Danych Osobowych, a po 25 maja 2018 r. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  • W każdej chwili można cofnąć każdą udzieloną nam zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Można to zrobić, wysyłając e-mail lub przesyłając wiadomość pocztą tradycyjną na wskazane na wstępie tego dokumentu dane kontaktowe.
  • Podane przez Państwa dane nie wynikają z żadnego obowiązku prawnego, a są dobrowolne. Jednak nie podanie danych uniemożliwi realizację umowy lub zlecenia.Zmiany Polityki Prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany Polityki Prywatności bez podawania przyczyny w dowolnym momencie. Zmiany, o których mowa nie ograniczają praw nabytych przez wejściem zmian w życie. O treści zmian poinformujemy na naszej stronie internetowej.

Best regards,

Marc Reynders, CEO